Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Trivselshandleplan

Trivselshandleplan

Ørstedskolen


Målsætning
På Ørstedskolen skole vil vi:
⦁    Være sammen på en anerkendende og respektfuld måde
⦁    Tage ansvar for os selv og hinanden

Vi vil arbejde ud fra følgende:

VI ved, at vi som skoleledere har et ansvar for, at eleverne trives i skolen. Derfor vil vi:
⦁    Sætte arbejdet med elevernes sociale trivsel på dagsordenen i skolens pædagogiske praksis 
⦁    Sætte fokus på en aktiv indsats mod mobning i skolens samarbejdsorganer og i det daglige møde mellem skolens lærere, pædagoger, elever, forældre og ledelse 
⦁    Sørge for at skolen tilføres ny viden, inspiration og metodisk kompetence i forhold til arbejdet for elevernes sociale trivsel og mod mobning 
⦁    Følge op på resultaterne fra skolens arbejde med undersøgelser, evalueringer og handleplaner 
⦁    Støtte den enkelte lærers/pædagogs arbejde for social trivsel i dagligdagen

VI ved, at vi som lærere og pædagoger har et ansvar for, at eleverne trives i skolen. Derfor vil vi:
⦁    Tage fagligt såvel som personligt ansvar for elevernes sociale trivsel og for håndtering af mobning 
⦁    Gennem den daglige kontakt med eleverne have fokus på elev/elev-forholdet og sørge for, at eventuelle problemer afdækkes 
⦁    Arbejde for et kollegialt miljø i skolen og tilhørende fritidsinstitutioner, hvor samarbejde om og fælles ansvarlighed for elevernes sociale trivsel er en selvfølge 
⦁    Aktivt medvirke til at skabe debat om pædagogisk praksis og metode på området samt videreformidle viden og erfaringer, der kan bidrage positivt til arbejdet med klassens sociale liv 
⦁    Inddrage elever og forældre i samarbejdet for at fremme elevernes sociale trivsel og modarbejde mobning  
⦁    Arbejde for aktivt at fremme en social integrationskultur i skolen og tilhørende fritidsinstitutioner, hvor forskelligheder hos børn som udgangspunkt opfattes som potentialer og ressourcer 
⦁    Som en del af brobygningsindsatsen ved skolestart udveksle erfaringer,som kan understøtte den samlede indsats 

VI ved, at vi som forældre har et ansvar for, at vores egne og andres børn trives i skolen. Derfor vil vi:
⦁    Påtage os et personligt ansvar for vores barns adfærd og trivsel i skolen 
⦁    Forpligte os på at indgå aktivt i skole/hjem-samarbejdet 
⦁    I skolebestyrelserne regelmæssigt beskæftige os med elevernes trivsel i skolen og tage konkrete initiativer til fremme heraf 
⦁    I skolebestyrelserne påvirke skolen til et aktivt, åbent og bredt forældresamarbejde om elevernes sociale trivsel og forebyggelse af mobning  
⦁    I skolebestyrelserne formidle information om forældrenes rettigheder og pligter  
⦁    I skolens øvrige råd og udvalg, hvor forældre er repræsenteret, arbejde for social trivsel og mod mobning

Vi ved, at vi som elever har et ansvar for, at vi selv og andre elever trives i skolen. Derfor vil vi:
⦁    Gribe ind over for elever, der mobber 
⦁    Forholde os aktivt, hvis vi får kendskab til, at vores kammerater mistrives 
⦁    Bruge vores indflydelse som undervisningsmiljørepræsentanter og skolebestyrelsesmedlemmer til at sætte fokus på elevernes sociale trivsel 
⦁    I elevrådet beskæftige os med mobning, herunder evt. danne aktionsgrupper, lave kampagner osv. 
⦁    Engagere os i udarbejdelsen af en konkret handlingsplan til fremme af den sociale trivsel på vores skole
I det hele taget sende et klart signal om, at mobning ikke accepteres
fra ”Erklæring om nationalt samarbejde for social trivsel og mod mobning i grundskolen – 10.03.04” af Dansk center for Undervisningsmiljø

Handleplan ved mobning

Definition af mobning:
”Mobning er gruppens systematiske forfølgelse eller udelukkelse af en enkeltperson på et sted, hvor denne person er tvunget til at opholde sig” (Helle Rabøl) .

Definition af drilleri 
Har karakter af tilfældighed og spontanitet. Det er typisk en enkeltstående handling, der bl.a. kan handle om at afprøve grænser eller være et forsøg på at skabe kontakt

Definition af konflikt 
En konflikt er en uoverensstemmelse, der indebærer spændinger i og mellem mennesker. I modsætning til mobning er magtforholdet mellem de involverede generelt lige. 

Mobning: 
Er en eller gentagne krænkende handlinger, der overskrider den enkeltes grænser.
Indebærer en ubalance i magtforholdet mellem den/dem, der mobber og den, der bliver mobbet.

Når skolen bliver bekendt med en elev der bliver mobbet sker der følgende:
⦁    Teamet skal kontakte nærmeste leder
⦁    Leder udpeger en tovholder som samarbejder med teamet

Grundprincipper:
Der ligger følgende overordnede principper til grund for handleplanen. 

Vis altid respekt for den mobbedes følelser og ønsker
⦁    Handleplanene er ikke en facitliste, men en opskrift på, hvordan man kan handle. 
⦁    Det er legalt at føle, at man ikke magter "opgaven", men sørg for at give den videre til en anden i teamet

Ud fra den grundbetragtning, at mobning handler om klassens tolerancetærskel, kulturen i klassen og klassens grad af accept af hinandens forskelligheder er handleplanen bygget op om:
⦁    Offeret
⦁    Mobberen/mobberne
⦁    Tilskuerne (klassen, gruppen)
⦁    Forældregruppen

Vedr. Offeret:
Teamet er forpligtet til:
⦁    Lytter til barnet og drøfter henvendelsen fra barnet med teamet/SFO-personalet med henblik på iagttagelser og vurderinger. 
⦁    udviser forståelse for barnets situation, løfter skyld væk fra barnet
⦁    fortæller barnet, hvad han/hun vil gøre (fx. tænke sig om, tale med kolleger)
⦁    giver barnet en eller to enkle og overskuelige ting, barnet kan gøre
⦁    kontakter barnets forældre
⦁    følger op med ny samtale med barnet om, hvad klasselæreren/læreren/pædagogen vil gøre 
⦁    følger op med samtale med forældrene 
⦁    følger op med samtale med barnet om, hvordan det går i klassen
⦁    taler med mobberen/mobberne enkeltvis

Vedr. Mobberen/mobberne:
Teamet er forpligtet til:
⦁    kontakter mobberens/mobbernes forældre 
⦁    fortæller mobberen/mobberne sin viden om mobning og dens konsekvenser 
⦁    hjælpe med mobberen/mobberne, med hvilken adfærd/hvad der konkret skal ændre igennem samtaleforløb
⦁    kontakt / samtaler med mobberen/mobberne/forældrene gennem hele forløbet

Vedr. Klassen/gruppen :
Teamet er forpligtet til: 
⦁    orienterer klassen/gruppen
⦁    fortæller klassen/gruppen sin viden om mobning og dens konsekvenser, evt. med brug af undervisningsmateriale
⦁    samtaler med klassen/gruppen, hvad den enkelte/klassen/gruppen konkret kan/skal gøre

Vedr. Forældrene i klassen:
Teamet er forpligtet til:
⦁    orienterer forældrene
⦁    fortæller forældrene sin viden om mobning og dens konsekvenser 
⦁    drøfter med forældrene, hvad den enkelte, den samlede forældregruppe kan gøre, evt. med brug af undervisningsmaterialer
⦁    løbende at orienterer forældrene om resultaterne af indsatsen.


Forebyggelse af mobning med fokus på god trivsel
    
Det er håbet, at planen kan være med til at tydeliggøre, at arbejdet med at sikre et godt undervisningsmiljø for skolens elever, er en fælles opgave for den enkelte elev, hjemmet og skolen.
Handleplanen skal ikke ses som et endeligt afsluttet dokument. Det er en plan, som vil være under løbende revision ud fra de erfaringer, vi gør os. 


⦁    Det er en fælles forpligtelse at skabe god trivsel i og udenfor skolen.
⦁    Alle klasser / årgang laver trivselsregler som revideres hvert år.
⦁    Der kan i klasser / årgange laves forældreaftaler vedr. fødselsdage, fester og arrangementer.
⦁    Teamet afholder 2 årlige møder med klasserådet / årgangsrådet forud for forældremøderne. De planlægger årets aktiviteter og fastsætter dagsorden for forældremøderne. 
⦁    Klasserådet / årgangsrådet har også fokus på de elever som kunne have brug for hjælp til at komme frem og tilbage til fælles arrangementer og lignende.
⦁    Skoleåret skal indeholde trivselsdage hvor samvær og fællesskab styrkes - det kunne være en alternativ idrætsdag, båldag eller andet.
⦁    Dyrke fællesskabet på mange forskellige måder. F.eks. samarbejde på tværs af klasser –  ved emnedage, og i dagligdagen (store der læser sammen med de små etc.)
⦁    I kontakttiden er der fokus på trivsel, evt. med brug af undervisningsmateriale.
⦁    Årlig obligatorisk trivselsundersøgelse for alle elever 

Elev-handleplan overfor mobning:

·    Sig et alvorligt STOP, hvis du bliver drillet og ikke selv synes, det er sjovt. 
·    Vær opmærksom på at ikke alle voksne ser /opdager mobning og derfor:

Hvis du bliver mobbet skal du: 
·    fortælle det til dine forældre, eller en anden voksen du er tryg ved. Du kan evt. betro dig til en god ven, som så kunne hjælpe dig med at sige det
·    Hvis du ser en elev blive mobbet, skal du hjælpe ved fx
·    at prøve at stoppe mobningen
·    at sige det til en lærer eller en anden voksen du er tryg ved.

Hvad kan hjemmet gøre for at forebygge mobning?
 
Det er vigtigt at forældre viser, at de har en holdning til mobning og tager afstand fra det. Forældre bør også gøre det klart for barnet, at de altid vil være der, hvis barnet skulle komme i den situation enten at blive mobbet, udøve mobning eller overvære mobning. Alle børn har brug for støtte til at kunne håndtere situationen bedst muligt. Det er også vigtigt at forældre viser deres barn, at de er interesserede i skolen, i barnets og de andre børns trivsel i skolen.  Det gør de blandt andet ved at deltage aktivt i klassens og skolens sociale liv og ved at forpligte sig på fælles regler/ normer for samvær. Herigennem lærer forældrene personalet, klassen og de øvrige forældre at kende, og det vil gøre det nemmere at løse konflikter, når de opstår.

Forældrehandleplan overfor mobning

⦁    Tal med barnet – du bør være:
·    Lyttende: Hør hvad barnet har at sige og undlad at drage forhastede slutninger
·    Undersøgende: Spørg ind til situationen for at få mere at vide fra flere vinkler – brug god tid.
·    Støttende: Se problemet fra barnets side. 
⦁    Berolig barnet og anerkend problemet. 

Vis at du er glad for, at barnet kom til dig, at du tror på barnet og vil hjælpe det.  
·    Få overblik over situationen. 
·    Tal med barnet, lyt til barnet.
·    Hvad er der sket, hvordan, hvor ofte, hvem, hvad føler barnet etc.
 
·    Kontakt skolen. 
·    Tal med skolen – i første omgang kontaktlæreren.
·    Det er vigtigt at informere om mobning, så den hurtigt kan stoppes.
·    Barnet kan inddrages i løsningen ved at komme med løsningsforslag.
 
·    Hjælp dit barn med at komme videre. 
·    Hjælp dit barn med at udtrykke sine følelser – også dets vrede.
·    Følg op på hvordan dit barn trives og hold om nødvendigt fast i at problemet skal løses og mobningen ophøre.

Du kan også styrke dit barn ved at give dets selvtillid et løft på forskellig vis f.eks. via fritidsinteresser, besøg af venner. Her kan dit barn indgå i nye netværk, hvor mobningen ikke er kendt. Det kan være meget befriende for barnet.
 

Dokumenter